+31(0)164-680467 info@allflex-plastics.com

Algemene Voorwaarden

Download   Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

ALLflex Projects is een handelsnaam van ALLflex Watersport BV

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP ALLFLEX WATERSPORT B.V. (DOSSIERNUMMER KVK 20125609) EN/OF DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA ALLFLEX V.O.F. (DOSSIERNUMMER
KVK 20121051) GEVESTIGD TE HALSTEREN (VERSIE D.D. JANUARI 2010)

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
1. Allflex Watersport B.V. en Allflex V.O.F. zijn de gebruikers van deze
voorwaarden en zal/zullen worden aangeduid met “Allflex”.
2. Onder “afnemer” wordt verstaan iedere (rechts)persoon tot wie
Allflex haar aanbiedingen/adviezen richt, alsmede die aan Allflex een
opdracht verstrekt, respectievelijk degene aan wie Allflex een opdracht
verstrekt, c.q. degene met wie Allflex een overeenkomst aangaat en
voorts tot die (rechts)persoon waarmee Allflex in enige rechtsbetrekking
staat.
3. Onder “zaken”worden verstaan al hetgeen, waaronder diensten,
onderwerp is van de rechtsbetrekking waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn.

ARTIKEL 2: TOEPASSLIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Allflex gedane
aanbiedingen/gegeven adviezen, op alle aan Allflex verstrekte
opdrachten en op alle met Allflex gesloten overeenkomsten.
2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien zulks
schriftelijk wordt overeengekomen.
3. De algemene voorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij deze
schriftelijk door Allflex zijn aanvaard.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN, BEVESTIGINGEN EN PRIJZEN
1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een
termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod wordt
aanvaard, heeft Allflex het recht dat aanbod binnen vijf werkdagen na
ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Allflex kan niet aan haar
offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de afnemer
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat(-ten).
2. Afbeeldingen en beschrijvingen van zaken in de door Allflex
verzonden bescheiden zijn niet bindend ten aanzien van de constructie en
de uitvoering van de te leveren zaken.
3. Alle opgegeven prijzen gelden voor levering Ex Works, conform de
Incoterms 2000, en zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te
maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders
vermeld.
4. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip
van de koop en/of opdracht geldende prijzen. Indien na het sluiten van de
overeenkomst een of meer kostprijsfactoren (waaronder ondermeer zijn
te verstaan lonen, belastingen, premies, fabrieksprijzen,koersen van
buitenlandse valuta, vracht- en assurantiekosten etc.) en/of indices
(waaronder ondermeer de Consumenten Prijs Index en de Kunststof
Index) een verhoging ondergaan, is Allflex gerechtigd deze verhoging aan
de afnemer in rekening te brengen. Indien de verhoging in het totaal
meer bedraagt dan 8% van de oorspronkelijk opgegeven prijs heeft de
afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden. De afnemer dient
zich op dit recht tot ontbinding schriftelijk te beroepen binnen 5
werkdagen nadat Allflex kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs
te verhogen.
5. Allflex is eerst gebonden indien zij een bij haar geplaatste order of
een door haar geplaatste order heeft bevestigd.
6. Een schriftelijke orderbevestiging bevat de enige juiste weergave
van de gemaakte afspraken, tenzij de afnemer binnen vijf werkdagen na
de datum van verzending van de orderbevestiging bij aangetekend
schrijven de juistheid heeft betwist. Allflex heeft vervolgens het recht de
order te annuleren. Reeds gemaakte kosten komen voor rekening van de
afnemer.
7. De gegevens/stukken uit de administratie van Allflex leveren
dwingend bewijs, tenzij het tegendeel door de afnemer wordt bewezen.
8. Indien aan Allflex op grond van een monstertekening, model etc.
een order is verstrekt en deze order door Allflex is aanvaard, is Allflex
gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, indien na de aanvang van het
productieproces blijkt dat de zaak niet conform de oorspronkelijk
bedoelde productiemethode is te vervaardigen, tenzij de afnemer bereid
is de noodzakelijke meerkosten voor zijn rekening te nemen.

ARTIKEL 4: LEVERTIJDEN, LEVERING EN RISICO OVERGANG
1. Onder levertijd wordt mede verstaan de tijd die nodig is om een
advies uit te brengen, een vervanging te doen, om een opdracht uit te
voeren of om een werk tot stand te brengen.
2. Opgegeven leveringstijden worden steeds bij benadering
vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij
vertraging in de levering, het doen van een vervanging, het uitbrengen
van een advies, de uitvoering van een opdracht of het tot stand brengen
van een werk dient Allflex steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld
en moet Allflex een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan haar
verplichtingen te voldoen. Overschrijding van de levertijd door Allflex
geeft aan de afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst of
enige schadevergoeding van Allflex, tenzij Allflex, nadat zij door de
afnemer in gebreke is gesteld, niet binnen een door de afnemer gestelde
redelijke termijn tot prestatie is overgegaan.
3. De overeengekomen levertijd gaat in wanneer de overeenkomst tot
stand gekomen is, over alle commerciële en technische details
overeenstemming is bereikt en alle voor de uitvoering van de
overeenkomst noodzakelijke gegevens, tekeningen, schema’s e.d. in het
bezit zijn van Allflex (en een eventueel overeengekomen (termijn)betaling
is ontvangen.
4. Allflex gaat er bij de vaststelling van de levertijd van uit dat zij de
opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die Allflex op dat
moment bekend zijn. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die
welke Allflex bekend waren ten tijde van de vaststelling van de levertijd,
kan Allflex de levertijd verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder
deze omstandigheden uit te voeren.
5. Indien er sprake is van meerwerk dan is Allflex gerechtigd de
levertijd dienovereenkomstig te verlengen.
6. Indien Allflex gerechtigd is tot opschorting, wordt de levertijd
overeenkomstig verlengd.
7. Indien de afnemer een afroeporder plaatst dan kan Allflex de
afnemer ten allen tijde verplichten tot afname over te gaan. Allflex doet
dit door mededeling aan de afnemer van de termijn waarbinnen de order
dient te zijn afgenomen. Na het verstrijken van deze termijn is Allflex
gerechtigd opslagkosten en administratiekosten in rekening te brengen
ter hoogte van maandelijks 2% over het totaalbedrag van de order en
met een minimum van € 100,00.
8. Iedere andere order dient door de afnemer binnen twee weken te
zijn afgenomen. Na het verstrijken van deze termijn is Allflex gerechtigd
opslagkosten en administratiekosten in rekening te brengen ter hoogte
van maandelijks 2% over het totaalbedrag van de order en met een
minimum van € 100,00.
9. Tenzij anders overeengekomen, vinden alle binnenlandse leveringen
plaats Franco ongelost, onder eigendomsvoorbehoud. De verkochte zaak
is vanaf het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst voor
rekening en risico van de afnemer.
10. Tenzij anders overeengekomen, vinden alle buitenlandse leveringen
plaats Free Carrier Halsteren, conform de Incoterms 2000. De verkochte
zaak is vanaf het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst voor
rekening en risico van de afnemer.

ARTIKEL 5: TEKENINGEN
1. Tekeningen, ontwerpen, schetsen, schema’s, etc., ten behoeve van
de uitvoering van de overeenkomst direct of namens de afnemer aan
Allflex verstrekt, worden eigendom van Allflex en blijven dat, ook nadat
de overeenkomst geheel ten uitvoer zal zijn gelegd.
2. Allflex is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onjuistheden en/of
onvolledigheden in de tekeningen, ontwerpen etc. of in andere gegevens
of adviezen, die Allflex van de zijde van de afnemer ten behoeve van de
uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt. Allflex mag zonder tot enig
onderzoek te zijn verplicht, op de juistheid daarvan afgaan. De afnemer
vrijwaart Allflex tegen eventuele uit bedoelde onjuistheden en/of
onvolledigheden voortkomende aanspraken.
3. Constructietekeningen, ontwerpen, schetsen, schema’s etc. worden
door of in opdracht van Allflex naar beste weten vervaardigd. Voor
eventuele onjuistheden in deze tekeningen, ontwerpen etc. aanvaardt
Allflex echter geen enkele aansprakelijkheid, behoudens in geval van
grove schuld of opzet zijdens Allflex.
4. Constructietekeningen, ontwerpen, schetsen, schema’s etc. die door
of in opdracht van Allflex zijn vervaardigd mogen niet zonder schriftelijke
toestemming van Allflex noch geheel, noch gedeeltelijk worden
gekopieerd of aan derden op enigerleiwijze getoond of ter hand gesteld
of voor welk doel dan ook worden gebruikt. De afnemer is tegenover
Allflex aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat derden deze
tekeningen etc. te zien of in handen krijgen. De tekeningen etc., die door
of in opdracht van Allflex zijn vervaardigd, dienen op eerste verzoek
onmiddellijk aan Allflex te worden teruggegeven.

ARTIKEL 6: ADVIES, LADEN EN LOSSEN, OPSLAG, MONTAGE EN GEBRUIK
1. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan van Allflex ontvangen
adviezen en informatie, als deze geen directe betrekking hebben op de
opdracht.
2. Advisering door Allflex, in woord, geschrift door enig ander
communicatiemiddel of door middel van proeven, met betrekking tot
eigenschappen, de toepassing en het gebruik van de zaken van Allflex
vindt naar beste inzicht en vermogen plaats, doch deze adviezen gelden
slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventuele
rechten van derden.
3. De afnemer dient altijd te controleren en te onderzoeken of de door
Allflex gegeven adviezen, geleverde zaken en/of het door Allflex
uitgevoerde werk de eigenschappen bezit die voor het door hem
beoogde gebruik noodzakelijk zijn.
4. Adviezen van Allflex ontslaan de afnemer niet van zijn controleplicht
en onderzoeksplicht.
5. Indien Allflex advies inwint bij derden, dan vindt die advisering altijd
plaats onder de verantwoordelijkheid van die derden.
6. Toepassing, gebruik en verwerking vinden plaats buiten de
controlemogelijkheden van Allflex en vallen derhalve altijd onder de
eigen verantwoordelijkheid van de afnemer.
7. De afnemer dient er altijd voor te zorgen dat het laden en lossen
en/of de opslag en/of de montage geschiedt onder de juiste
omstandigheden en volgens de geldende voorschriften.
8. De afnemer dient er altijd voor te zorgen dat het laden en lossen
en/of de opslag en/of de montage geschiedt door gekwalificeerd
personeel.
9. De afnemer dient er altijd voor te zorgen dat het laden en lossen
en/of de opslag en/of de montage geschiedt met geschikte
hulpmiddelen/ gereedschappen.

ARTIKEL 7: BETALINGSVOORWAARDEN
1. Alle overeenkomsten worden gesloten in euro’s. Betaling dient te
geschieden in euro’s. Indien de afnemer kiest voor betaling in vreemde
valuta, dan dient betaling te geschieden tegen de dagkoers van de dag
der betaling, vermeerderd met een opslag van 5% voor
afhandelingskosten.
2. Betaling dient te geschieden – zonder aftrek of korting of beroep op
enige verrekening – binnen dertig dagen na (deel)factuurdatum, tenzij
anders overeengekomen. Alle betalingen moeten plaatsvinden op een
door Allflex aan te geven bank- of girorekening, tenzij een andere wijze
van betaling is overeengekomen.
3. Indien de vordering van Allflex niet krachtens de gesloten
overeenkomst wordt betaald, is Allflex gerechtigd de vordering te
verhogen met een rente van 1% per maand – of de wettelijke
handelsrente indien deze hoger is – ingaande dertig dagen na
(deel)factuurdatum of de overeengekomen betalingsdatum. Indien de
afnemer na sommatie in gebreke blijft met betaling, is Allflex bovendien
gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met
incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze
gesteld op 15% van het bedrag der vordering met een minimum van €
100,00.
4. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan
enige verplichting, welke voor hem uit de met Allflex gesloten
overeenkomst mocht voortvloeien, evenals in geval van faillissement,
surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de
afnemer, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en
heeft Allflex het recht zonder enige ingebrekestelling of van rechterlijke
tussenkomst, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten,
ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te
beschouwen, zonder dat Allflex tot enige schadevergoeding of garantie
gehouden is.
5. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan
enige verplichting, welke voor hem uit de met Allflex gesloten
overeenkomst mocht voortvloeien, evenals in geval van faillissement,
surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de
afnemer worden alle vervallen en toekomstige termijnen of bedragen van
de gehele bestelling en/of de gehele opdracht en/of het gehele
aangenomen werk, ineens opeisbaar en verschuldigd. Allflex heeft in die
gevallen recht op betaling van het hele opeisbare bedrag.
6. In ieder geval heeft Allflex recht op vergoeding van de wel door
Allflex uitgevoerde werkzaamheden, onverminderd het recht van Allflex
om in verband met de opschorting of ontbinding van de afnemer
vergoeding te vorderen van schade, kosten en rente. In de hier
genoemde gevallen is elke vordering welke Allflex op de afnemer heeft,
dadelijk en ineens opeisbaar.
7. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Allflex gerechtigd de
nakomingen van haar verplichting op te schorten, totdat de afnemer op
verzoek en ten genoegen van Allflex zekerheid heeft gesteld voor de
nakoming van alle verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling
geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de afnemer de
verlangde zekerheid te stellen, geeft Allflex het recht zonder rechterlijke
tussenkomst en met terugwerkende kracht als ontbonden te beschouwen
en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd het recht van
Allflex op vergoeding van kosten, rente en schade.

ARTIKEL 8: ONTBINDING
1. Zolang Allflex niet in gebreke is met de uitvoering van enige op haar
rustende verbintenis dan is ontbinding van een overeenkomst niet
mogelijk. Dit geldt ook indien de afnemer de overeenkomst of de
bestelling wil wijzigen of annuleren.
2. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt
plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.
Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Allflex
richt, zal de afnemer ten allen tijde Allflex eerst schriftelijk in gebreke
stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar
verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke
tekortkomingen de afnemer nauwkeurig en gespecificeerd schriftelijk
dient te melden.
3. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij
zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
4. Indien Allflex instemt met ontbinding, heeft zij steeds het recht op
vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten en gederfde winst.
Deze vermogensschade wordt vastgesteld op ten minste 30% van de prijs
(excl. BTW) die de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst aan
Allflex had moeten voldoen. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de
afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door
Allflex verrichte prestaties en heeft Allflex onverkort recht op betaling
van de reeds door haar verrichte prestaties.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
1. Alle door Allflex in het kader van deze overeenkomst geleverde en
nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Allflex, totdat alle
vorderingen die Allflex uit welke hoofde dan ook op de afnemer heeft of
zal verkrijgen, volledig zijn voldaan en de afnemer ook voorts alle overige
verplichtingen uit de met Allflex gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is
nagekomen.
2. De afnemer is, zolang hij de in artikel 9.1 bedoelde vorderingen niet
heeft voldaan dan wel zijn verplichtingen niet deugdelijk is nagekomen,
niet gerechtigd op de door Allflex geleverde zaken een pandrecht of een
bezitloos pandrecht te vestigen, in eigendom tot zekerheid over te
dragen of aan derden enig ander recht te verlenen.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken dan wel derden daarop rechten willen vestigen of doen
gelden, is afnemer verplicht om Allflex daarvan onmiddellijk op de hoogte
te stellen.
4. De afnemer is verplicht de zaken die door Allflex onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als
herkenbaar eigendom van Allflex te bewaren, en voorts om steeds al
datgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van Allflex veilig te stellen.
5. Indien de door Allflex geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of
nagetrokken en Allflex haar eigendomsvoorbehoud deswege niet kan
inroepen, is de afnemer verplicht een pandrecht te vestigen ten behoeve
van Allflex op de nieuw gevormde zaken.
6. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met
betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werkzaamheden jegens
Allflex niet nakomt of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Allflex zonder
ingebrekestelling gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken,
terug te nemen. De afnemer machtigt Allflex en door Allflex aan te wijzen
derden om al die plaatsen te betreden waar deze zaken zich bevinden.
7. Allflex verschaft aan de afnemer op het moment dat de afnemer al
zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortelijke overeenkomsten heeft
voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van
pandrecht van Allflex, ten behoeve van andere aanspraken die Allflex op
de afnemer heeft. De afnemer zal op een eerste verzoek van Allflex zijn
medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

ARTIKEL 10: GARANTIE
1. Op geleverde gebruikte zaken wordt door Allflex geen garantie
verstrekt, tenzij dit tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen.
2. Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de
door de fabriek gestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen
wordt door Allflex geen garantie verstrekt.
3. Toezeggingen van de fabrikant buiten de door hem gestelde
garantiebepalingen binden Allflex op geen enkele wijze en kunnen Allflex
derhalve nimmer worden tegengeworpen.
4. De overeengekomen garantie wordt pas van kracht wanneer aan de
eventuele installatie-, plaatsings- & onderhoudsvoorschriften is voldaan.
De garantie is niet van toepassing bij gebreken welke ontstaan door
normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij ongelukken
of onheil zoals brand- , water- , storm- , of vorstschade of indien de zaken
door derden zijn gewijzigd of gerepareerd.
5. Garantie geldt slechts indien de afnemer aan al zijn verplichtingen
jegens Allflex heeft voldaan.
6. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Allflex in
rekening worden gebracht.
7. Ten aanzien van de door Allflex verstrekte adviezen in welke vorm
dan ook, in woord, geschrift of door middel van proeven, met betrekking
tot de technische toepassing en het gebruik van de zaken van Allflex,
worden geen resultaatsgaranties verstrekt.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID
1. Allflex kan in de uitvoering van enige overeenkomst niet
aansprakelijk worden gehouden voor enige door de afnemer geleden
schade, tenzij die schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van
handelen met opzet of grove schuld van de zijde van Allflex,
onverminderd hetgeen is bepaald in de overige leden van dit artikel.
2. Allflex kan buiten de uitvoering van enige overeenkomst niet
aansprakelijk worden gehouden voor enige door de afnemer geleden
schade, tenzij die schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van
handelen met opzet of grove schuld van de zijde van Allflex,
onverminderd hetgeen is bepaald in de overige leden van dit artikel.
3. In alle gevallen komt slechts voor vergoeding in aanmerking door de
afnemer geleden directe schade.
4. In alle gevallen komt slechts voor vergoeding in aanmerking die
schade waartegen Allflex verzekerd is.
5. Indien voor Allflex ten tijde van het aangaan van de overeenkomst
niet of niet voor redelijke condities mogelijk is een verzekering als
bedoeld in dit artikel af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te
verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het netto
factuurbedrag dat door Allflex in rekening is gebracht.
6. Onder “directe” schade als bedoeld in dit artikel wordt uitsluitend
verstaan:
• Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang
van de schade, voor zover de schade betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden;
• De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van Allflex aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, tenzij deze niet aan Allflex toegerekend
kunnen worden;
• Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
schade, indien en voor zover de afnemer aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. Allflex is niet aansprakelijk voor de schade – van welke aard dan ook
-, ontstaan doordat Allflex zich bij de uitvoering van de overeenkomst
heeft gebaseerd op door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens, waaronder begrepen tekeningen, schetsen,
schema’s, ontwerpen etc.. Allflex is evenmin aansprakelijk voor schending
van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik
van gegevens, welke Allflex door of vanwege de afnemer zijn verstrekt.
8. Allflex is niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder
begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzetschade,
gederfde winst) door welke oorzaak dan ook ontstaan.
9. In geval niettegenstaande de in dit artikel vervatte
aansprakelijkheidsuitsluitingen enige aansprakelijkheid ter zake van
indirecte schade op Allflex mocht rusten, dan zal deze in ieder geval
beperkt zijn tot maximaal het netto factuurbedrag van de door Allflex
geleverde zaken of de door Allflex verrichte werkzaamheden.
10. Onder netto factuurbedrag wordt ten deze uitsluitend verstaan het
netto factuurbedrag van de door Allflex geleverde zaken c.q. die door
Allflex uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien waarvan Allflex
schadeplichtig is.
11. Indien en voor zover er tussen partijen een duurovereenkomst
gesloten is, zal de aansprakelijkheid van Allflex, uit hoofde waarvan dan
ook, in ieder geval beperkt zijn tot de prijs (excl. omzetbelasting)
bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van
Allflex in de periode 3 maanden voorafgaand aan het verzuim van Allflex
dan wel het plaatsvinden van het schadetoebrengende feit.
12. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden
(waaronder hulppersonen) of niet tot de directie of bedrijfsleiding
behorende ondergeschikten van Allflex is Allflex nimmer aansprakelijk.
13. Voor eventuele fouten, onvolkomenheden of gebreken in de
advisering door derden is Allflex nooit aansprakelijk.
14. Allflex is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door gebreken of
eigenschappen van producten die op het moment van de bestelling
bestaande inzichten niet bekend waren of niet bekend hadden kunnen
zijn.
15. Allflex is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan doordat gegeven
adviezen, geleverde zaken en/of het door Allflex uitgevoerde werk niet
de eigenschappen bezitten die voor het door de afnemer beoogde
gebruik noodzakelijk zijn.
16. Allflex is nooit aansprakelijk voor de wijze van laden en lossen en/of
de wijze van opslag en/of de wijze van montage.

ARTIKEL 12: VRIJWARING TEGEN AANSPRAKEN DOOR DERDEN
1. In geval de uitvoering van een overeenkomst plaatsvindt aan de
hand van tekeningen, gegevens of adviezen door de afnemer aan Allflex
verstrekt en indien hierdoor intellectuele/industriële eigendomsrechten
(waaronder auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, modelrechten
en/of andere rechten) van derden worden geschonden, is de afnemer
verplicht Allflex tegen eventuele jegens Allflex uit dien hoofde geldend te
maken aanspraken te vrijwaren.
2. Indien een derde op grond van enig beweerdelijk recht als in artikel
12.1 bedoeld tegen vervaardiging en/of levering bezwaar maakt, is Allflex
reeds op grond daarvan gerechtigd terstond de vervaardiging en/of
levering te staken en vergoeding van de gemaakte kosten te verlangen,
onverminderd de verplichting van de afnemer alle door Allflex geleden
schade, waaronder de gederfde winst aan Allflex te vergoeden.

ARTIKEL 13: RECLAMATIES
1. Zodra zaken, adviezen of facturen zijn ontvangen, opdrachten of
werkzaamheden zijn uitgevoerd, dient de afnemer te controleren, na te
meten, te testen en vast te stellen of deze in elk opzicht in orde zijn,
compleet zijn, of zij zijn voorzien van de juiste montage voorschriften
en/of gebruiksvoorschriften en of zij in overeenstemming zijn met de
gedane bestelling en/of opdracht.
2. Eventuele vaststelling van zichtbare en/of meetbare en/of testbare
gebreken of van onvolkomenheden dienen binnen 5 werkdagen na
respectievelijk ontvangst van de zaken, adviezen, facturen of de
uitvoering van opdrachten of werkzaamheden schriftelijk bij Allflex te zijn
gemeld/ gereclameerd, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop
de reclamatie betrekking heeft.
3. Vaststelling van niet zichtbare en/of meetbare en/of testbare
gebreken of van onvolkomenheden dienen binnen 5 werkdagen nadat
deze redelijkerwijs hadden kunnen worden geconstateerd, schriftelijk bij
Allflex te zijn gemeld/gereclameerd, onder nauwkeurige opgave van de
feiten waarop de reclamatie betrekking heeft.
4. Het recht om te reclameren vervalt, indien de afnemer niet binnen
de hierboven genoemde termijn heeft gereclameerd en/of de afnemer
Allflex niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken en/of
onvolkomenheden te herstellen.
5. Reclamaties, waaronder begrepen reclamaties ten aanzien van de
garantieverplichtingen, geven de afnemer nimmer het recht nakoming
van zijn verplichtingen jegens Allflex op te schorten.

ARTIKEL 14: OVERMACHT
1. Allflex is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
jegens de afnemer, indien Allflex daartoe gehinderd wordt als gevolg van
een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de
wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komt.
2. Als overmacht zal gelden, naast hetgeen daar omtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, elke omstandigheid buiten toedoen van
Allflex ontstaan en waarop Allflex geen invloed kan uitoefenen, waardoor
de normale uitvoering van de overeenkomst door Allflex geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende
omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in
gebreke blijven met aflevering van de leveranciers van Allflex, stakingen,
uitsluitingen, gebrek aan arbeidskrachten, brand, verstoring van energie
voorzieningen, verkeersstoornissen, defecten aan machinerieën c.q.
installaties, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen
hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport etc..
3. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten
gevolge van overmacht van Allflex, is Allflex gerechtigd om zonder
gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor
ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Allflex tot enige schadevergoeding
gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Allflex bevoegd en aan
het einde daarvan is Allflex verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
4. Voor zoveel Allflex ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen
of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Allflex gerechtigd om
het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er
sprake van een separate overeenkomst.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1. Op de met Allflex gesloten overeenkomst is met inachtneming van
deze voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook
indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken
partij aldaar woonplaats heeft.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enige
andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd
mocht zijn met dwingend recht, is slechts de betrokken bepaling
onverbindend. De bepaling wordt dan vervangen door een rechtens wel
toelaatbare bepaling die de inhoud van de onverbindend verklaarde
bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht.
4. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met Allflex gesloten
overeenkomsten, dan wel nadere overeenkomsten welke daarvan het
gevolg zijn, dan wel die ontstaan naar aanleiding van door Allflex gedane
aanbiedingen, aan Allflex verstrekte opdrachten of door Allflex gegeven
adviezen, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de
Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van
Allflex, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Allflex mag van deze
overeengekomen bevoegdheidsregels afwijken en alsnog de wettelijke
bevoegdheidsregels hanteren.

ARTIKEL 16: VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde opvraagbaar.
2. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van
het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Allflex.